شرح

آخوند، موجودی که از نو باید شناخت، در مطالبی که پیش رو دارید به بررسي یکی دیگر از ویژگی های مهم آخوندها و مراجع گمراه شیعه می‌پردازیم، یعنی: روبه صفتی. یعنی: به بررسی روبه صفتی یا همان نفاق، دورويي و حقه‌بازي در مذهب تشيع

نظر شما برای ما مهم است