ماه مبارک رمضان شاهراه رستگاری

شرح

رمضان ايستگاه پر نور سال است... در رمضان حقيقت هر انسان برملا می شود وپرده از واقعيتش بر کشيده می گردد... تو گويی رمضان ندای رب العالمين است ... برای بندگانی که هميشه گناه وکوتاهی خويش بر دوش شيطان لعين می اندازند وشانه از زير بار کوتاهيهای خويش خالی می کنند... ندای پر طنين آسمانی است که با صلابت قلبها را بخود می آرد که ای بندگان خدا... حال که ما شيطانها را به زنجير کشيده ايم درهای جهنم سوزناک را قفل وزنجير زده ايم ودرهای بهشتهای برين را باز گشوده ايم... به ميدان آی وخودت را نشان ده.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است