محفل شیعه - شعر

شرح

پیرامون خرافات مذهبی استادان زیادی شعر سروده اند و حتی از ابیات شاعران معروف کمک گرفته اند تا شعرشان اثر بیشتری داشته باشد. اين كتاب نمونه اي از اين كوشش است

Download
نظر شما برای ما مهم است