وبای قرن بیستم

شرح

اين کتاب کوچک، از كتاب (ايدز غضب خدا) ترتيب داده شده، که در آن يكى از ضررهاى پيروى از تمدّن غرب را بيان شده است.

Download
نظر شما برای ما مهم است