ویرانگری ها و خیانت های مدعیان تشیع در اسلام

شرح

تشيع از روزى كه پيدا شده بادينى جز اسلام نجنگيده و بنابر اين يك وجب خاك فتح نكرده است، و در مقابل، صدها و بلكه هزاران نفر از علماء و دانشمندان و سياستمداران مسلمان را يا بوسيلهء همكارى با دشمنان اسلام و يا بوسيلهء ترور و خيانت از بين برده است! آيا يك دولت شيعه اماميه اثناعشريه بدون همكارى دشمنان اسلام در تاريخ اسلام بوجود آمده است؟

Download
نظر شما برای ما مهم است