ویرانگری ها و خیانت های مدعیان تشیع در اسلام

شرح

تشيع از روزى كه پيدا شده بادينى جز اسلام نجنگيده و بنابر اين يك وجب خاك فتح نكرده است، و در مقابل، صدها و بلكه هزاران نفر از علماء و دانشمندان و سياستمداران مسلمان را يا بوسيلهء همكارى با دشمنان اسلام و يا بوسيلهء ترور و خيانت از بين برده است! آيا يك دولت شيعه اماميه اثناعشريه بدون همكارى دشمنان اسلام در تاريخ اسلام بوجود آمده است؟

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است