موضوع بندی علمی

قیامت کبری

از جمله ارکان ایمان، ایمان آوردن به روز قیامت می باشد و الله عزوجل وقت قیامت و اوصاف قیامت را به دلایل حکمت آمیز از بندگانش پنهان نگه داشته اما برخی علامت هایی که قبل از فرارسیدن قیامت ظهور خواهد کرد برای ما بیان نموده اند

تعداد موضوعات: 1

نظر شما برای ما مهم است