موضوع بندی علمی

بیان اشتباهات و بدعت هایی در نماز

تعداد موضوعات: 2

  • فارسی

    PDF

    در این مقاله به بیان بدعت صلاة الفیه(نماز هزارتایی) که در ماه شعبان انجام می شود پرداخته شده و در این راستا به مؤسس ابن نماز و ویژگیهای این نماز اشاره شده است. سپس حکم این نماز بیان شده و همچنین خلاصه سخن ابن حاج در رابطه با محرمات و منکراتی که در این مراسم صورت می گیرد را بیان کرده است.

  • فارسی

    PDF

    در این مقاله از نماز رغائب یکی دیگر از بدعتهایی که در ماه رجب انجام میشود نام برده شده و نویسنده به شرح اوصاف این نماز پرداخته است. سپس حکم این نماز را به صورت مناقشه علمی که میان عز بن عبدالسلام و ابن صلاح صورت گرفته بیان کرده است.

نظر شما برای ما مهم است