Firo simoore (088) Al-ghaashiya

Firo simoore (088) Al-ghaashiya

tajre rabbere

Ndee winndannde ɗoo ko firo simoore
(Al-ghaashiya) e ɗemngal Pulaar.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello