Firo simoore (079) An-Naazi’aat

Firo simoore (079) An-Naazi’aat

tajre rabbere

Ndee winndannde ɗoo ko firo simoore
(An-Naazi’aat) e ɗemngal Pulaar.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello
jiiki ma no himmi amen