Firo simoore (082) Al-infitaar

Firo simoore (082) Al-infitaar

tajre rabbere

Ndee winndannde ɗoo ko firo simoore
(Al-infitaar) e ɗemngal Pulaar.

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello