Nandintingol no julirte

jeewtoowa :

tajre rabbere

Nandintingol no julirte

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

cosaneeji:

pecce gande:

jiiki ma no himmi amen