ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ ಆನ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಾನುವಾದದ ಆಂಡ್ರಾಯಿಡ್ ಆಪ್

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ ಆನ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಾನುವಾದದ ಆಂಡ್ರಾಯಿಡ್ ಆಪ್

ಆಪ್ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ:

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ ಆನ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಾನುವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಆಂಡ್ರಾಯಿಡ್ ಆಪ್.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ

ವಿವರಣೆ

The app has the following salient features::

* Specially designed Arabic pages (images) for easier recitation

* Powerful search feature for both Arabic & Kannada text

* Go to a specific verse of any soorah from Index page, Arabic only, Arabic-Kannada & Kannada only pages.

* Bookmark a page or a specific aayah

* Share/Copy single or multiple verses along with Kannada Translation & Footnotes from Arabic pages.

* Change text size in Arabic-Kannada & Kannada only pages

* Choose different Arabic fonts in Arabic-Kannada pages

Footnotes for a given page in Arabic-Kannada & Kannada only pages