ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು

معلومات المواد باللغة العربية

ನೆಚ್ಚಿನ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು

ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 1

  • ಕನ್ನಡ

    LINK

    IslamHouse.com ವಿಶ್ವದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಆಡಿಯೋಗಳು, ವೀಡಿಯೋಗಳು, ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳು, ಇಸ್ಲಾಮೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಹಲವಾರು ಉಚಿತ ಐಟಂಗಳನ್ನು ೧೦೦ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. https://islamhouse.com/kn/main