ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು

ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ದಿಕ್ರ್ ಗಳು

ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 1

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ