ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು

ಸಫರ್ ತಿಂಗಳು

ಸಫರ್ ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಕಾಲದ ಜನರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಪಶಕುನ ಮತ್ತು ನಿರಾಶಾವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೋ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕೊಂಡಿಗಳು ಈ ಕಡತದಲ್ಲಿವೆ.

ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 1

  • PDF

    ಸಫರ್ ಎಂದರೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಸಫರ್ ತಿಂಗಳು ಅಶುಭವಾಗಿದೆಯೇ? ಹದೀಸ್ ಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆನ್ನುತ್ತವೆ? ಸಫರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಕೆಲವು ಬಿದ್ ಅತ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲಮಾಗಳು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ? ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವಾದಿ(ಸ)ರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ