ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು

معلومات المواد باللغة العربية

ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ

ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಯ ಕಡತ : ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಲನೆಯು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪುಟವು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 1