ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು

ಅವರೇಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಾದರು? (ನವ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕಥೆಗಳು)

ಈ ಪುಟವು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನೇಕ ನವ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ 30 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಅವರೇಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಾದರು ಎಂಬ ಅನೇಕ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿರುವ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದವರು ಅಲ್ಲಾಹು ಹಿದಾಯತ್ ಕರುಣಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಹಂಬಲ ಹಾಗೂ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 1

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ