ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು

معلومات المواد باللغة العربية

ಕುರ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

35ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕುರ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಈ ಕಡತವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2