• ಕನ್ನಡ

  ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 10982

  ಸಜ್ಜನರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರದ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮಹಾ ಮುಪ್ತಿ ಅಶ್ಶೈಖ್ ಅಲ್ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಬಾಝ್ (ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲಿ) ರವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಿಜರಿ 28-8-1414 ರಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಛೇರಿಯು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಇಸ್ಲಾಮೀ ವಿಷಯಗಳು, ವಕ್ಫ್ ಗಳು, ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಬ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

 • ಕನ್ನಡ

  ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 127

  ಕಛೇರಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು: 1. ಯುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ನೆಡೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು. 2. ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೇರೂರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು. 3. ಹೊಸದಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು. 4. ಕುರ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್ತಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು.

 • ಕನ್ನಡ

  ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 75

  ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆಯಿರುವ ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೆಬ್ ಸೈಟ್

 • ಕನ್ನಡ
 • ಕನ್ನಡ

  ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 119

  ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಸಾಲಿಹ್ ಅಲ್ ಉಸೈಮೀನ್ ರವರ ವೆಬ್ ಸೈಟ್

 • ಕನ್ನಡ

  ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 25

  ಇಸ್ಲಾಮ್, ಕುರ್’ಆನ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್.

 • ಕನ್ನಡ

  ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 4

  ಸಿಲ್ಸಿಲತುಲ್ ಅಲ್ಲಾಮತೈನ್ ಇಬ್ನ್ ಬಾಝ್ ವಲ್ ಅಲ್ಬಾನೀ ಲಿನ್ನಸಾಇಹಿ ವತ್ತೌಜೀಹಾತ್ (ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಇಬ್ನ್ ಬಾಝ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ ಅಲ್ಬಾನೀಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೆಬ್ ಸೈಟ್). ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅಕೀದಃ (ವಿಶ್ವಾಸ), ಹದೀಸ್, ಫಿಕ್ಹ್ (ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ), ಉಪದೇಶಗಳು ಮೊದಲಾದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಪಡುವ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರ (ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲಿ) ಮರಣಾನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ತೆರೆಯುವ ಯೋಚನೆಯು ಕುವೈತಿನ ಅಲ್ ಆರಿದಿಯ್ಯಃದಲ್ಲಿರುವ ಅಬೂ ಸಬಿರಃ ಇಬ್ನ್ ಅಬೀ ರಹಮ್ ಎಂಬ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯುವಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಈ ಯೋಚನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಪಡುವಂತಹ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಹಂಚಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟರು.

 • ಕನ್ನಡ
 • ಕನ್ನಡ

  ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ