ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು

ಸುನ್ನತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

ಈ ಪುಟವು ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರವಾದಿವಚನಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ