ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು

معلومات المواد باللغة العربية

ಫಿತ್ರ್ ಝಕಾತ್

ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಫಿತ್ರ್ ಝಕಾತ್ ನ ಬಗ್ಗೆಯಿರುವ ವಿದ್ವತ್ ವಿಚಾರಗಳ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಫತ್ವಾಗಳ ಸಂಗ್ರಹ.

ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 1