ಫಿತ್ರ್ ಝಕಾತ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಿಗಳು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಫಿತ್ರ್ ಝಕಾತಿನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಲೇಖನ

Download
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ