ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು

ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಆರಾಧನೆಗೆ ನೈಜ ಹಕ್ಕುದಾರರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಿವಚನ

ಐಟಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ