ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನೂ ಉಪವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅರಿತಿರಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳ ವಿವರಣೆ

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ