ಭ್ರೂಣದ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣದ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹದೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ