ಪ್ರವಾದಿ(ಸ)ರವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ವಿಧಿ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಮೌಲಿದ್ ಆಚರಣೆಯ ವಿಧಿಯೇನು? ಅದು ಸಮ್ಮತಾರ್ಹವೇ ಅಥವಾ ನಿಷಿದ್ಧವೇ? ಕುರ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್ತಿನ ಸಹೀಹಾದ ಪುರಾವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶರೀಅತ್ತಿನ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ