ನಮಾಝ್ ಕಸ್ರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಫರ್

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಕಸ್ರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್ತಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ