ಬನ್ನಿ ವುದೂ ಮತ್ತು ನಮಾಝ್ ಕಲಿಯೋಣ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವುದೂ ಮತ್ತು ನಮಾಝ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಒಂದು ಸಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ