ಆಕಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೀನುವುದು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಆಕಳಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸೀನುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ