ನೀವು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲೇ ಬೇಕು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರವರ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮ.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ