ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದರ ವಿಧಿ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ

ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು: