ಹಿಜಾಬ್ : ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಈ ಕರಪತ್ರವು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹಿಜಾಬ್ ಎಂದರೇನೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಎಂಬುದು ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿರುವ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಿರುವ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆಯಾಗಿದೆ, ಸಭ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ, ಸುರಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೂ ಒಂದು ಗೌರವವಾಗಿದೆ.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ