وه‌رگرتنی پاره‌ له‌به‌رامبه‌ر حه‌ج كردن بۆ كه‌سی تر

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن لیژنه‌ی هه‌میشه‌یی بۆ لێكۆلینه‌وه‌ی زانستی و فه‌توا و بانگه‌واز و رێنمایی له‌ وڵاتی سعودیه‌ وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌ ئه‌مه‌یه‌:" من پیاوه‌كه‌م ( ڕه‌حمه‌تی خوای لێ بیت ) وه‌فاتی كرد، ئێستا من ده‌مه‌وێت به‌یارمه‌تی خوای گه‌وره ‌كه‌سیك ڕابسپێرم كه ‌ئه‌مساڵ حه‌جێكی بۆ بكات، ئایا دروسته ‌بۆ ئه‌و كه‌سه‌ی كه ‌حه‌جه‌كه‌ی بۆ ده‌كات جگه ‌له‌خه‌رجی ڕیگا وهاتوچۆ ومانه‌وه‌ وخواردن وخواردنه‌وه‌ی،‌كرێی ماندوو بوونی خۆشی وه‌ربگریت یان نا ؟‌ ‌؟‌".

له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

وهرگرتنی پاره لهبهرامبهر حهج كردن بۆ كهسی تر

پرسیار : من پیاوهكهم ( ڕهحمهتی خوای لێ بیت ) وهفاتی كرد، ئێستا من دهمهوێت بهیارمهتی خوای گهوره كهسیك ڕابسپێرم كه ئهمساڵ حهجێكی بۆ بكات، ئایا دروسته بۆ ئهو كهسهی كه حهجهكهی بۆ دهكات جگه لهخهرجی ڕیگا وهاتوچۆ ومانهوه وخواردن وخواردنهوهی،كرێی ماندوو بوونی خۆشی وهربگریت یان نا ؟

وهڵام : دروسته بۆ ئهو كهسهی كهبهوهكالهت دهگیرێت بۆ ئهوهی حهج بۆ كهسێكی تر بكات زیاتر لهو پارهیهش وهربگرێت كهخهرجی كردووه لهكرێی هاتوچۆ وخواردن وخواردنهوهكهیدا، وهمهشروعه بۆی ئهم كاره بكات كاتێك مهبهستی ئهوه بێت كههاوكاری و ههماههنگی كهسێك بكات لهبهجێهێنانی كارێكی خهیردا، بهو ئهندازهیهش خوای گهوره بۆی ئاسان كرد عیبادهتهكانی خۆیشی لهحهرهمی پیرۆزی مهككه ئهنجام بدات، وهلهم كارهیدا تهنها مهبهستی بهدهستهێنانی ماڵ وسامان نهبێت .

خوای گهوره لهههموو كهس زاناتره، وپشت وپهنای ههموولایهكیش بێت .

لهفهتواكانی لیژنهی ههمیشهیی بۆ لێكۆڵێنهوهی زانستی وفهتوا لهشانشینی عهرهبستانی سعودیه بهرگی 11/لاپهڕه60 .

ڕای به‌رێزت گرنگه‌ بۆمان