چۆنیه‌تی ئه‌و حه‌جه‌ی بۆ كه‌سی تر ئه‌كرێت له‌گه‌ڵ جۆری ( النسك ) ه‌كه‌ی

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن شێخ ابن عثيمين ـ ڕه‌حمه‌تی خوای لێ بێت ـ وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌ ئه‌مه‌یه‌:" ئه‌و كه‌سه‌ی كه ‌له‌بری كه‌سێكی نه‌خۆش یان په‌ككه‌وته ‌یان مردوویه‌ك حه‌ج ده‌كات، ئایا چۆنیه‌تی ئه‌و حه‌جه ‌چۆنه ‌كه ‌ئه‌م كه‌سه ‌پێی هه‌ڵده‌سێت؟ وه‌ئایا پێویست ئه‌كات له‌سه‌ری كه‌حه‌جی ته‌مه‌توع یان ئیفراد یه‌كێكیان هه‌ڵبژێرێت ‌‌؟‌".

له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

چۆنیهتی ئهو حهجهی بۆ كهسی تر ئهكرێت لهگهڵ جۆری ( النسك ) هكهی

پرسیار : ئهو كهسهی كه لهبری كهسێكی نهخۆش یان پهككهوته یان مردوویهك حهج دهكات، ئایا چۆنیهتی ئهو حهجه چۆنه كه ئهم كهسه پێی ههڵدهسێت؟ وهئایا پێویست ئهكات لهسهری كهحهجی تهمهتوع یان ئیفراد یهكێكیان ههڵبژێرێت ؟

وهڵام : ئهو كهسهی كه كراوه بهوهكیل بۆ بهجێهێنانی حهج بۆ كهسی تر ئهوه بهم شێوهیه دهڵێت : ( لبیك اللهم عن فلان ) وهواجبه لهسهر ئهو كهسه حهجی تهمهتوعی بۆ بكات چونكه تهمهتوع باشترین جۆری ( النسك ) ه، جا لهبهر ئهوه ههركهسێك كرا بهوهكیل بۆ شتێك دهبێت كام شته باشتره ئهوه ئهنجام بدات بۆ ئهو كهسهی كه كردوویهتی بهوهكیل، لهكاتێكدا نهبێت ئهو كهسهی كهڕایسپاردوه بۆ حهج كردنهكه خۆی جۆری حهجهكه دیاری بكات ( بۆ نموونه ووتی من دهمهوێت حهجی ئیفرادم بۆ بكهیت یان ههرجۆرێكی تر ) لهم كاتهدا دهبیت لهقسهی ئهو كهسه دهرنهچێت، چونكه كهسی وهكیل بهمتمانهپێكراوه بۆ ئهنجامدانی ئهو كاره، لهبهر ئهوه واجبه لهسهری كام شته باشتره ئهو ههڵبژێرێت .

چاوپێكهوتنێكی كراوه لهگهڵ شێخ محمد بن صالح العثیمین ( ڕهحمهتی خوای لێ بێت ) زنجیرهی 170 .