چاره‌سه‌ری بێ هیمه‌تی وگه‌ڕان به‌دوای زانستدا

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن شێخ ابن عثیمین ـ ڕه‌حمه‌تی خوای لێ بێت ـ وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌ ئه‌مه‌یه‌:" تێبینی ئه‌وه‌ ده‌كرێت كه‌ هیمه‌تی گه‌ڕان به‌دوای زانست وزانیاری لای ئیمانداران لاواز بووه‌، ئایا ئه‌و هۆكار وڕێگایانه‌ كامانه‌ن كه‌مرۆڤ به‌ره‌و لوتكه‌ی هیمه‌ت وگه‌ڕان به‌دوای زانست وزانیاریدا ده‌به‌ن ؟‌".

له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

چارهسهری بێ هیمهتی وگهڕان بهدوای زانستدا

پرسیار : تێبینی ئهوه دهكرێت كه هیمهتی گهڕان بهدوای زانست وزانیاری لای ئیمانداران لاواز بووه، ئایا ئهو هۆكار وڕێگایانه كامانهن كهمرۆڤ بهرهو لوتكهی هیمهت وگهڕان بهدوای زانست وزانیاریدا دهبهن ؟

وهڵامی شێخ محمد بن صاڵح العثیمین ( ڕهحمهتی خوای لێ بێت ) :

لاوازی هیمهتی گهڕان بهدوای زانست وزانیاریدا موصیبهتێكی گهورهیه، ههر بۆیه چهند ڕێگایهك ههیه پێویسته بگیرێته بهر لهپێناو زاڵ بوون بهسهر ئهم دیارده دزێوهدا :

یهكهم : خۆیهكلایی كردنهوهی نیهت وئیخلاص بۆ خوای گهوره لهگهڕانت بهدوای عیلم وزانستدا، چونكه ئهگهر مرۆڤ ئیخلاصی ههبوو لهكاتی گهڕان وماندوو بوون بهدوای زانست وزانیاریدا وزانی لهسهر ئهو كارهی خوای گهوره پاداشتی خێری دهداتهوه ئهوه بێگومان هیمهتی بۆ دروست دهبێت وماندوو نابێت وبێ تاقهتی ڕووی تی ناكات .

دووهم : هاوهڵی وبرادهرایهتی ئهو كهسانه بكات كه هانی دهدهن لهسهر فێربوونی زانست وزانیاری وگهڕان وڵێكۆڵینهوهی زانستی، بێگومان ئهم جۆره برادهر وهاوهڵانه مرۆڤ لێیان بێ تاقهت نابێت مادام هاندهرینی لهسهر كاری خێر وزانستخوازی .

سێههم : دهروون و نهفسی خۆت ڕابهینه لهسهر صهبر وئارام گرتن ولهغاوی دهرونت بابهدهست خۆتهوه بێت، نهك لهغاوی تۆ بهدهست نهفس ودهرونتهوه بێت، بۆ ئهوهی ههركاتێك دهروونت وویستی لهسنووری خۆی دهربچێت خێرا بیگێریتهوه بۆ جێگای خۆی، گومانی تێدا نیه دهروون ونهفسی مرۆڤ حهز وئارهزووی لهماندوو بوون نیه، گهڕان بهدوای زانست وزانیاریشدا ماندوو بوونی دهوێت، خوای گهوره به پێغهمبهر ( صلی الله علیه وسلم ) دهفهرموێت : ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ) { الكهف/28} واته : ئارام بگرهو خۆت ڕابگره لهگهڵ ئهو کهسانهدا که خواپهرستی دهکهن ویادی پهروهردگاریان ویردی سهرزاریانه لهبهرهبهیان ودهمهو ئێواراندا، مهبهستیانهو دهیانهوێت که ئهو زاته لهخۆیان ڕازی بکهن، ڕوو لهوان وهرمهگێڕهو (ڕوو مهکه دنیاپهرستان ودهوڵهمهندان) لهکاتێکدا تۆ زینهت و ڕازاوهیی ژیانی دنیات بوێت و بهگوێی ئهو کهسه مهکه که دڵیمان غافڵ کردووه له یادی خۆمان (بههۆی دنیاپهرستیهوه) شوێنی ئارهزووی خۆی کهوتووهو ههرچی کاروباری ههیه بێ سهرو بنهو له سنوور دهرچووه.

جا لهبهر ئهوه برای بهڕێز : ئارام بگره، چونكه ئارامگرتن سهربهرزی وشكۆمهندی بۆ خاوهنهكهی بهدهست دههێنیت، ئهو ڕۆژهشهی كه سهرگهرم وسهرقاڵی گهرانیت بهدوای زانست وزانیاریدا ڕۆژێكی پڕ بهرهكهتو دریژ دهبێت، بهڵام ئهگهر لهغاوی خۆتت دایه دهست دهروون ونهفست بهو شێوهیه نابێت، چونكــه دهروونی مۆرڤ فهرمان بهخــراپه دهكـات ( إن النفس لأمارة بالسوء ) وشهیتانیش هانی دهدات لهسهر جههل وزنهزانین وتهمهڵی ونهگهڕان بهدوای زانست وزانیاریدا .

خوای گهوره ههموو لایهك سهركهوتوو سهرفراز بكات .