هۆكاری به‌ڕێلاداچوونی زۆرێك له‌ گه‌نجان له‌دین و چاره‌سه‌ریه‌كانی

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن شێخ عبد العزیز بن باز (ڕه‌حمه‌تی خوای لێ بێت)، وه‌ڵام دراوه‌ته‌وه‌، ئه‌مه‌ش ده‌قی پرسیاره‌كه‌یه‌ : " ئایا ئه‌و هۆكارنه‌ چین كه‌ ده‌بنه‌ هۆی به‌ڕێلاداچوونی گه‌نجان له‌ ئاینی پیرۆزی ئیسلام وتاراندنیان له‌ دین ؟".

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  هۆكاری بهڕێلاداچوونی زۆرێك له گهنجان لهدین و چارهسهریهكانی

  أسباب انحراف كثير من الشباب عن الدين، وعلاج ذلك

  < kurdish -كردي - كوردی >

  شێخ عبد العزيز بن باز (ڕهحمهتی خوای لێ بێت)

  الشيخ عبد العزیز بن باز (رحمه الله)

  —™

  وهرگێرانی: دهستهی بهشی كوردی له ماڵپهری ئیسلام هاوس

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  ترجمة : فريق القسم الكردي بموقع إسلام هاوس

  مراجعة: بشتیوان صابر عزیز

  هۆكاری بهڕێلاداچوونی زۆرێك له گهنجان لهدین و چارهسهریهكانی

  ئهم پرسیاره ئاڕاستهی شێخ عبد العزیز بن باز كراوه (ڕهحمهتی خوای لێ بێت ) : -

  پرسیار : ئهو هۆكارانه چین كه دهبنه هۆی بهڕێلاداچوونی گهنجان له ئاینی پیرۆزی ئیسلام وتاراندنیان له دین؟.

  وهڵام : سوپاس و ستایش بۆ خوای گهوره و میهرهبان و درودو صهڵات و سهلام بۆ سهر پێشهوای مرۆڤایهتی محمد المصطفی و ئال وبهیت و هاوهڵ وشوێنكهوتوانی ههتا ههتایه ..

  ئهوهی باستان كهرد سهبارهت به لارێداچوونی زۆرێك له گهنج ولاوهكان وتاراندنیان له ئاینی پیرۆزی ئیسلام چهند هۆكارێكی ههیه، گرنگترینیان بریتین له: كهم عیلم وزانستی، ونهزانی و جههل به ههقیقهتی ئیسلام وجوانیهكانی، لهگهڵ گرنگی نهدان به قورئانی پیرۆز، و كهمی كهسانی پسپۆڕ كه بتوانن به باشی ههقیقهت و جوانی وئامانهجهكانی ئاینی پیرۆز ئیسلام بۆ گهنج و لاوهكان شی بكهنهوه، لهگهڵ ئهو خێر و خۆشیانهی كه له دونیا و دواڕۆژدا بهدهستی دههێنن .

  لێرهدا ههندێك هۆكاری تر ههن كه بوونهته هۆی بهلاڕێدابردنی گهنج و لاوهكانمان ئهوانیش بریتین له ژینگه كۆمهڵایهتی و ڕادیۆ و تهلهفزیۆنهكان، و گهشت كردن بۆ دهرهوهی ووڵات و تیكهڵاو بوونی ئهو ههمووه خهڵكهی هاتوونهته ناو ووڵات كه جۆرهها بیروباوهڕی نادروست و ڕهوشتی ناپهسهندیان تیدا بڵاوه، لهگهڵ چهندهها هۆكاری تر كهوا دهكات له گهنجهكانمان له ئیسلام دوور بكهونهوه و بهرهو ئیلحاد وبێباوهڕی و ئیباحیهت بڕۆن، لهم نێوهندهشدا گهنج ولاوهكان دڵ ودهروونیان بهتاڵه له زانستی بهسوود و بیروباوهڕی ڕاست ودروست، سهرهڕای بوونی تۆفانێك له گومان و شوبوهات وبانگهشهی گومڕاكهر و چهواشهكاری ئیغراكهر دهوری گهنجانیان پێ تهنیوه، تا وایان لێكردوون كه تووشی ئینحراف ودووركهوتنهوه ببن له ئیسلام، جوانترین ووتهیهكیش لهم بارهیهوه ووترا بێت ئهم دێره هۆنراوهیه كه دهلێت :

  أتاني هواها قبل أن أعرف الهوی فصادف قلبا خالیا فتمكنا

  واتا : ههواو و ههوهس و ئارهزوو پهرستی ڕوویان لێنام پێش ئهوهی بیناسم،،،،،ڕوویان لهدڵێكی بهتاڵ كردو و جێگای خۆیان كردهوه .

  ڕهوانتر وڕاستتر وجوانتریش لهمه خوای گهوره لهم بارهیهوه فهرموویهتی : ( أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا * أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ) [ سورة الفرقان : 43 -444 ] .

  واتا : ئایا نابینیت ئهو کهسهی که ئارهزووی خۆی کردۆته خوای خۆی (شوێن نهفسی بهدکردار کهوتووه) ئایا تۆ دهتوانیت ئهوانه بپارێزیت له لادان و سهرکهشی؟! (یاخود سنوورێکیان بۆ دابنێیت؟ خهمت نهبێ بۆ کوێ دهچن؟) * ئایا وادهزانیت زۆربهی ئهوانه ڕاستیهکان دهبیستن، یان بیرو هۆشیان دهخهنه کار؟ ئهوانه ماڵات نه بێت، هیچی تر نین، بهڵکو گومڕاتریشن له ماڵات .

  چارهسهری ئهم دهردهش به باوهڕی من بهپێی جياوازي ئهو نهخۆشی و بهڵایهی تووشی ههريهك له گهنهجهكان بووه دهگۆڕێت، گرنتگترین چارهسهر بۆ ئهم نهخۆشیانه گرنگیدانه به قورئانی پیرۆز و ژیان نامهی پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم )، لهگهڵ بوونی مامۆستای باش وبهڕێوهبهری باش و سهرپهرشتیار و موفهتیشی باش، ومهنههج و پڕۆگرامی باش، لهگهڵ چاكسازی كردن لهدهزگاكانی ڕاگهیاندنی ووڵاته ئیسلامیهكاندا، بهشێوهیهك پاك بكرێنهوه له بانگهواز كردن بۆ ئیباحیهت وڕهوشتی نا ئیسلامی وههموو جۆرهكانی ئیلحاد وبێباوهڕی و فهساد، بهو مهرجهی ئهو كهسانهی بهسهر ئهو دهزگایانهوهن ڕاستگۆبن له بانگهواز كردن بۆ ئیسلام وئاڕاسته كردنی هاوڵاتیان و گهنج ولاوهكانمان بۆی، لهههمان كاتدا گرنگی تایبهت به ژینگه وچاكسازی ژینگهی كۆمهڵایهتی بدرێت و پاك بكرێتهوه لهههموو خو وڕهوشتێكی ناپهسهندی هاوردهكراو ..

  یهكێكی تر له چارهسهریهكان ئهوهیه ڕێگری بكرێت له سهفهر وگهشت كردن بۆ دهرهوهی ووڵات بۆ ضهرورهت و پێویستی نهبێت، لهگهڵ گرنگیدان به تهوعهیه وڕێنومایهكی پاكوخاوێنی ئیسلامی ئامانجدار لهڕێگای ههموو دهزگاكانی راگهیاندن وپهروهرده وفێركردن ئهویش به پێگهیاندنی ماۆستایان و بانگخوازان و ووتار بێژانی چوست وچالاك كه ڕۆڵی تایبهتی خۆیان لهم بوارهدا بگێڕن، لهخوای گهوره داواكارم ئهم منهتهمان لهگهڵدا بكات، وه سهركرده وسهرۆكی موسڵمانانمان بۆ چاك بكات، وه تهوفیقیان بدات بۆ تێگهیشتن له دین ودهست گرتن پێوهی، لهگهڵ دژایهتی كردنی تهواوی ئهو شتانهی كه دژ به تهعالیمهكانی ئیسلامن به ڕاستگۆی وئیخلاص و ههوڵ و تیكۆشانی نهبڕاوهوه، ههر خوای گهورهش نزیكترین و بیسهرترین كهسێكه بۆ ئهم نزایانهمان ..

  خوای گهورهش زاناتره ..

  سهرچاوه : كۆمهڵهی فهتوا و ووتاره جۆراوجۆرهكان، بهرگی 5/ لاپهڕه 253-254 ی شێخ عبد العزیز بن باز ..