حوكمی قه‌زاكردنه‌وه‌ی ڕۆژووی مانگی ڕه‌مه‌زان ‌ له‌ وه‌رزی زستاندا

وه‌سف كردن

پرسیارێكه‌‌ له‌ لایه‌ن لیژنه‌ی هه‌میشه‌یی بۆ لێكۆلینه‌وه‌ی زانستی و فه‌توا و بانگه‌واز و رێنمایی وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ده‌قی پرسیاره‌كه ئه‌مه‌یه‌‌:" ئایا حوكمی قه‌زاكردنه‌وه‌ی ڕۆژووی مانگی ڕه‌مه‌زان چییه‌ له‌ وه‌رزی زستاندا؟ وه‌ك ئاگادارین كه‌ ڕۆژه‌كانی وه‌رزی زستان كوورتن ؟ ".

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  حوكمی قهزاكردنهوهی ڕۆژووی مانگی ڕهمهزان له وهرزی زستاندا

  ] kurdish – كوردی – كردي [

  لیژنهی ههمیشهیی بۆ لێكۆلینهوهی زانستی و فهتوا و بانگهواز و رێنمایی

  وهرگێڕانی: دهستهی بهشی زمانی كوردی له ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  2011 - 1432

  ﴿ حكم تأجيل قضاء رمضان إلى الشتاء ﴾

  « باللغة الكردية »

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

  ترجمة: فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

  مراجعة: بشتيوان صابر عزيز

  2011 - 1432

  حوكمی قهزاكردنهوهی ڕۆژووی مانگی ڕهمهزان له وهرزی زستاندا

  پرسیار: ئایا حوكمی قهزاكردنهوهی ڕۆژووی مانگی ڕهمهزان چییه له وهرزی زستاندا؟ وهك ئاگادارین كه ڕۆژهكانی وهرزی زستان كوورتن؟

  وهڵام: سوپاس وستایش بۆ خوای گهوره ودرود وصهلاوات بۆ سهرگیانی پاكی پێغهمبهری ئیسلام وهاوهڵ وشوینكهوتوانی ههتا ههتایه.

  پێویسته ئهو كهسهی كه ڕۆژوویهكی مانگی ڕهمهزان ناگرێت و لهبهر ههر عوزرێكی شهرعی بێت دهیشكێنیت دهبێت پێش ئهوهی ڕهمهزانی داهاتوو بگهڕێتهوه قهزای ئهو ڕۆژه بكاتهوه و بیگرێتهوه، جا له وهرزی زستاندا بێت یان لهههر وهرزێكی تردا بێت، ئهویش بهبهڵگهی ئهو ئایهته پیرۆزهی كه خوای گهوره دهفهرموێت : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) {البقرة/184} واته : ئینجا ههركهسێكتان نهخۆش بوو، ئهگهر رۆژووی گرتبا نهخۆشیهكهی زیادی دهكرد؛ وه یان درهنگ چاك ئهبوویهوه، وهیان زۆری بۆدههات و تهنگهتاو دهبوو، یان چووه سهفهر، ئهوجا رۆژووهكهیان شكاند، وهیان ههر لهبنه رۆژهوه نهیانگرت ، دهبێ لهرۆژانی تردا، چهند رۆژێ تر به رۆژوو بنهوه.

  وثبت عن عائشة رضي الله عنها: (يكون عليها القضاء فما تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم) واته : له عائیشهی دایكی باوهڕدارانیشهوه ڕیوایهتكراوه (خوای لێ ڕزای بێت) كه چهند ڕۆژێكی قهزای ڕهمهزانی بهسهرهوه بوو، نهیگرتهوه ههتا مانگی شهعبان هاتهوه (واته مانگێك پێش ئهوهی ڕهمهزانێكی تر بێتهوه) ئهویش لهبهر مهكانهت و ڕێزی پێغهمبهری خودا (صلی الله علیه وسلم) .

  خوای گهوره پشت وپهنای ههموو لایهك بێت .

  لیژنهی ههمیشهیی بۆ لێكۆڵینهوه وفهتوادان له شانشینی عهرهبستانی سعودیه.

  الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان.

  فهتواكانی لیژنهی ههمیشهیی، كۆمهڵهی دووهم، بهرگی9/لاپهڕه278.

  پۆڵینه‌ زانستیه‌كان: