حوكمی ئه‌و كه‌سه‌ی چه‌ند ڕه‌مه‌زانێك به‌ڕۆژوو نه‌بوبێت وپاشان ته‌وبه‌ی كردبێت

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن شێخ عبدالكریم الخضیر، وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌ ئه‌مه‌یه‌ كه‌سێك ئه‌پرسێت وئه‌ڵێت: پیاوێك ماوه‌ی چوار ساڵ ڕۆژووی ڕه‌مه‌زانی نه‌گرتووه‌، پاشان ئه‌وه‌ دوو ڕه‌مه‌زانه‌ ته‌وبه‌ی كردووه‌ و گه‌ڕاوه‌ته‌وه‌ بۆ لای خوای گه‌وره‌، ئایا ده‌بێت قه‌زای ئه‌و چوار ساڵه‌ بكاته‌وه‌، یان ته‌نها ته‌وبه‌كه‌ كافیه‌ وپێویست به‌ قه‌زا كردنه‌وه‌ ناكات ؟

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  حوكمی ئهو كهسهی چهند ڕهمهزانێك بهڕۆژوو نهبوبێت وپاشان تهوبهی كردبێت

  ] kurdish – كوردی – كردي [

  شێخ عبد الكریم الخضیر

  وهرگێڕانی: دهستهی بهشی زمانی كوردی له ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  2012 - 1433

  ﴿ حكم من أفطر عدة رمضانات ثم تاب ﴾

  « باللغة الكردية »

  شيخ عبد الكریم الخضیر

  ترجمة: فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

  مراجعة: بشتيوان صابر عزيز

  2012 - 1433

  حوكمی ئهو كهسهی چهند ڕهمهزانێك بهڕۆژوو نهبوبێت وپاشان تهوبهی كردبێت

  پرسیار: كهسێك ئهپرسێت وئهڵێت: پیاوێك ماوهی چوار ساڵ ڕۆژووی ڕهمهزانی نهگرتووه، پاشان ئهوه دوو ڕهمهزانه تهوبهی كردووه و گهڕاوهتهوه بۆ لای خوای گهوره، ئایا دهبێت قهزای ئهو چوار ساڵه بكاتهوه، یان تهنها تهوبهكه كافیه وپێویست به قهزا كردنهوه ناكات .

  وهڵام: الحمد لله والصلاة والسلام علی نبینا المصطفی:

  ئهگهر به شێوهیهكی ڕێك وپێك ئهزانێت و دڵنیایه لهوهی تهنها چوار ساڵی پێشوو تری نهگرتووه، ئهوه ئێستا واجبه لهسهری قهزای ههموو ئهو ساڵانهی تر بكاتهوه، خۆ ئهگهر ناڕهحهت بوو لهسهر شانی ئهوه دهتوانێت وورده وورده و بهپێی توانی خۆی بیانگرێتهوه تا هیچی لهسهر نامێنێت، بهڵام دهبێت نیهتی خۆی یهكلایی كردبێتهوه كه ههر ههمووی ئهگرێتهوه، چونكه قهرزاره ودهبێت قهرزهكهی بداتهوه.

  خوای گهوره لهههمووان شارهزاتره

  پۆڵینه‌ زانستیه‌كان: