فه‌زڵه‌كانی حه‌جكردن

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن ده‌سته‌ی به‌شی زمانی كوردی له‌ ماڵپه‌ڕی ئیسلام هاوس ، وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌‌ ئه‌مه‌یه: له‌زۆر جیگادا ده‌بیستين كه‌ حه‌ج كردن فه‌زڵی زۆری هه‌یه‌، ئایا فه‌زڵه‌كانی حه‌جكردن چین ؟

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

فهزڵهكانی حهجكردن

] kurdish – كوردی – كردي [

دهستهی بهشی زمانی كوردی له ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

2012 - 1433

فضائل الحج

« باللغة الكردية »

فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

مراجعة: بشتيوان صابر عزيز

2012 - 1433

فهزڵهكانی حهجكردن

پرسیار : لهزۆر جیگادا دهبیستين كه حهج كردن فهزڵی زۆری ههیه، ئایا فهزڵهكانی حهجكردن چین ؟ خوای گهوره پاداشتی خێرت بداتهوه .

وهڵام : سوپاس بۆ خوای گهوره ومیهرهبان، وه درود و صهڵات وسهلام لهسهر محمد المصطفی وئال وبهیت ویار ویاوهرانی ههتا ههتایه .

حهجی ماڵی خوای گهوره كۆمهڵێك فهزڵی گهوره و مهزنی ههیه، كه دهقهكانی قورئان و سوننهت ڕوونیان كردونهتهوه، ئێمه تهنها لیرهدا ئاماژه به ههندێكیان دهكهین، لهوانهیش :

1) حهجی ماڵی خوای گهوره، دهبێته هۆی سڕینهوهی ههرچی تاوان و گوناهی پێشووتره له شیرك وبێباوهڕی وتهواوی گوناههكانی تر، ئهگهر بهنده بهڕاست و دروستی تهوبهی كردبێت لهههموو ئهو تاوان و گوناهانه، ئهویش به بهڵگهی ئهم فهرموودهیه : عن عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) قال : .. فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ فِى قَلْبِى أَتَيْتُ النَّبِىَّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ - قَالَ - فَقَبَضْتُ يَدِى، قَالَ « مَا لَكَ يَا عَمْرُو ». قَالَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ.قَالَ « تَشْتَرِطُ بِمَاذَا ». قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِى، قَالَ « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ » [ رواه مسلم في الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله (121) ] .

واتا : عهمری كوڕی عاص (خوای لێ ڕازی بێت) دهڵێت : كاتێك خوای گهور نووری ئیسلامی خسته نا دڵمهوه، هاتم بۆ لای پێغهمبهری خوا ( صلى الله عليه وسلم ) ، ووتم : دهست ڕاستم بدهرێ با بهیعهتت پێ بدهم، پێغهمبهریش ( صلى الله عليه وسلم ) دهستی ڕاستی هێنا، عهمر دهڵێت : پێغهمبهری خوا ( صلى الله عليه وسلم ) دهستی گرتم و فهرمووی : چیت دهوێت ئهی عهمر ؟ ئهڵێت منیش ووتم : ئهمهوێت مهرجێك دابنێم، پێغهمبــهر ( صلى الله عليه وسلم ) فهرمووی : چی مهرجێك ؟ ئهڵێت ووتم : خوای گهوره لهگوناههكانم خۆش بێت، ئهمجا پێغهمبهر ( صلى الله عليه وسلم ) فهرمووی : ئایا نازانیت كه ههر كهسێك هاته ناو ئیسلامهوه ئیتر ههرچی تاوان و گوناهی ههیه دهسڕێتهوه، وه كۆچكردن له پێناو خوای گهورهدا دهبێته هۆی سڕینهوهی ههرچ گوناهی پیشووتره، ههورهها حهجی ماڵی خوای گهوره كردنیش دهبێته هۆی سڕینهوهی ههرچی گوناهو تاوانێكه پێش خۆی .

2) ئهو كهسهی حهج دهكات، بهو شێوهیه دهگڕێتهوه، وهك مناڵێكی تازه لهدایك بووی لێ دێت، كههیچ گوناهو تاوانێكی نییه، بهڵگهش بۆ ئهمه : عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» [رواه البخاري في المناسك، باب فضل الحج المبرور (1521)، ومسلم في الحج، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (3357) ] .

واتا : ئهبو هورهیره (خوای لێ ڕازی بێت) دهڵێت : پێغهمبهری خوا ( صلى الله عليه وسلم ) فهرموویهتی : ههركهسێك حهجی ماڵی خوای گهوره بكات و قهسهی خراپ و كاروكردهوهی نا بهجێی لێ نهوهشێتهوه، وهك ئهو مناڵهی لێ دێت كه تازه لهدایك بووه .

3) حهج جۆرێكه له جۆرهكانی جیهاد و تیكۆشان له پێناوی خوای گهورهدا، بگره باشترین جۆری جیهادیشه، ئهویش به بهڵگهی ئهم فهرممودهیه : عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قلت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل الأعمال؛ أفلا نجاهد؟ قال: « لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور» [ رواه البخاري في الجهاد، باب درجات المجاهدين في سبيل الله (2784) ] .

واتا : عائیشهی دایكی بڕواداران (خوای لێ ڕازی بێت) دهڵێت : ووتم : ئهی پێغهمبهری خوا ( صلى الله عليه وسلم ) من وادهزانم كه جیهاد و تیكۆشان باشترین كاروكردهوهی چاكهیه، ئایا ئێمهیش جهاد نهكهین ؟ فهرمووی : نهخێر، بهڵكو باشترین جهاد و تێكۆشان حهجێكی پاكوخاوێنه كه خوای گهوره لێتی گیرا بكات .

4) بهدهستهێنانی گهورهترین سهركهوتن وسهرفرازی، ئهویش بهههشتی نهبڕاوهی ههتا ههتاییه، لهم بارهیهشهوه ئهم فهرموودهیه هاتووه، عن أبي هريرة (رضي الله عنها) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) « ..... والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » [ رواه البخاري في العمرة في باب العمرة (1773) ومسلم في الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (1349) ] .

واتا: ئهبو هورهیره (خوای لێ ڕازی بێت) ئهگێڕێتهوه و دهڵێت: پێغهمبهری خوا ( صلى الله عليه وسلم ) فهرموویهتی: حهجێكی پاكوخاوێن كه لهبهر ڕهزامهندی خوای گهوره بێت هیچ پاداشتێكی نییه بهههشتی نهبڕاوه نهبێت .

خوای گهورهش زاناتره .

پۆڵینه‌ زانستیه‌كان: