ئامانجه‌كانی حه‌جكردن

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن ده‌سته‌ی به‌شی زمانی كوردی له‌ ماڵپه‌ڕی ئیسلام هاوس ، وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌‌ ئه‌مه‌یه: هه‌موومان ده‌زانین خوای گه‌وره‌ حه‌جی له‌ سه‌ر موسڵمانان فه‌رز كردووه‌، ئایا ئامانج له‌ حه‌جكردنی ماڵی خودا چیه‌ ؟

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

ئامانجهكانی حهجكردن

] kurdish – كوردی – كردي [

دهستهی بهشی زمانی كوردی له ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

2012 - 1433

غايات الحج

« باللغة الكردية »

فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

مراجعة: بشتيوان صابر عزيز

2012 - 1433

ئامانجهكانی حهجكردن

پرسیار: ههموومان دهزانین خوای گهوره حهجی له سهر موسڵمانان فهرز كردووه، ئایا ئامانج له حهجكردنی ماڵی خودا چیه ؟ خوای گهوره پاداشتی خێرتان بداتهوه.

وهڵام: سوپاس بۆ خوای گهوره ومیهرهبان، وه درود و صهڵات وسهلام لهسهر محمد المصطفی وئال وبهیت ویار ویاوهرانی ههتا ههتایه.

حهج چهند ئامانجێكی گهوره و مهزنی ههیه، كه خوای گهوره لهبهر ئهو ئامانجانه له ئاینی پیرۆزی ئیسلامدا دایناوه، ئێمهش ئهگهر بمانهوێت لێرهدا ههموو ئهو ئامانجانه بژمێرین ناتوانین، بۆیه تهنها ئاماژه به گرنگترینیان دهكهین، لهوانهیش:

1) حهج كردن بهجێهێنانی فهرمانی خوای گهورهیه، و بهدهمهوه چوونی ئهو بانگهوازهیه كه خوای گهوره داویهتی به گوێی باوهڕداراندا، ئهمهش خۆی له ملكــهچیهكی تهواو لهبهرامبهر گوێڕایهڵی بۆ فهرمانهكانی خوای گهورهدا دهبینێتهوه.

2) حهج پهیوهندیهكی بههێزی ههیه به گیانی سروش و وهحیهوه، چونكه حهرهمی پیرۆزی مهككه جێگای هاتنه خوارهوهی وهحی بووه بۆ پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم ) ، چهندێك موسڵمانان پهیوهست بن بهم خاكه پیرۆزهوه هێندهش پابهند دهبن به جیلی یهكهمی ئیسلامهوه، ئهو جیلهی كه له پێناو خوای گهورهدا جیهادیان كرد و تێكۆشان تاوهكو ئاینه پیرۆزهكهی ئیسلام بهسهر زهوی بگهیهنن.

3) حهج ڕاگهیاندنی یهكسانییهكی تهواوه له نێوان خهڵكیدا، ئهویش بهوهی كاتێك دهبینیت كه ههموو حاجیان له ڕۆژی عهرهفهدا به یهك جۆر جل وبهرگهوه ههر ههموویان لهیهك شوێندا بهبێ جیاوازی ڕهنگ و ڕهگهز و زمان وهستاون، و دهستیان بهرز كردوهتهوه و لهخوای گهوره دهپاڕێنهوه كه له گوناههكانیان خۆش بێت.

4) حهج گیانی یهكترناسین و هاوكاری و ڕاوێژ و ڕاگۆڕینهوه له نێوان موسڵماناندا بههێز دهكات، ئهویش له پێناو ههستانهوهی ئوممهتی ئیسلام و بهرزكردنهوهی پله و پایهی پێشهوایهتی له نێوان گهلاندا.

خوای گهورهش زاناتره .