نوێژ نه‌كه‌ر حه‌جیشی دروست نییه

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن شێخ عبد العزیز بن باز ره‌حمه‌تی خوای لێ بێت، وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌‌ ئه‌مه‌یه: ئایا حوكمی ئه‌و كه‌سه‌ چیه‌ كه‌ نوێژ ناكات، جا نوێژ نه‌كردنه‌كه‌ی به‌ده‌ست ئه‌نقصه‌د بێت، یان هه‌ر له‌به‌ر ته‌مه‌ڵی بێت، وه‌ ئایا ئه‌م كه‌سه‌ حه‌ج بكات حه‌جه‌كه‌ی دروسته‌ ؟

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  نوێژ نهكهر حهجیشی دروست نییه

  ] kurdish – كوردی – كردي [

  شێخ عبد العزیز بن باز

  وهرگێڕانی: دهستهی بهشی زمانی كوردی له ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  2014 - 1435

  تارك الصلاة لا يصح حجه

  « باللغة الكردية »

  الشیخ عبد العزیز بن باز

  ترجمة: فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

  مراجعة: بشتيوان صابر عزيز

  2014 - 1435

  نوێژ نهكهر حهجیشی دروست نییه

  ئهم پرسیاره ئاڕاستهی شێخ عبد العزیز بن باز كراوه ( ڕهحمهتی خوای لێ بێت ) :

  پرسیار : ئایا حوكمی ئهو كهسه چیه كه نوێژ ناكات، جا نوێژ نهكردنهكهی بهدهست ئهنقصهد بێت، یان ههر لهبهر تهمهڵی بێت، وه ئایا ئهم كهسه حهج بكات حهجهكهی دروسته ؟

  وهڵام : سوپاس وستایش بۆ خوای گهوره ومیهرهبان وردود وصهڵات وسهلام لهسهر پێشهوای مرۆڤایهتی محمدی پێغهمبهری ئیسلام و ئال وبهیت و هاوهڵ وشوێنكهوتوانی ههتا ههتایه .

  ههركهسێك حهج بكات و نویژ نهكهر بێت، ئهگهر هاتوو ئهو كهسه ئینكاری واجبیهتی نوێژ بكات، بێگومان ئهوه بهكۆدهنگی زانایانی ئیسلام بێباوهڕ دهبێت و حهجیش بكات حهجهكهی صهحیح و دروست نیه، بهڵام ئهگهر هاتوو نویژ نهكردنهكهی لهبهر تهمهڵی بێت، ئهوه زانایان لهو بارهیهوه ڕایان جیاوازه، ههندێك ڕایان ئهوهیه حهجهكهی دروسته، ههندێكیش تریش پێیان وایه حهجهكهی دروست نییه، له ڕاستیشدا ڕاستر و پهسهندتر ئهوهیه ئهم كهسه حهجهكهی دروست نییه، ئهویش به بهڵگهی ئهم فهرموودهیه كه پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم ) فهرموویهتی : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» [ رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621 ] واتا : ئهو پهیمان وبهلێنهی كه لهنێوان ئێمهی ( ئههلی ئیسلام ) و ئهوانی ( ئههلی بێباوهڕیدا ) ههیه نوێژكردنه، ههركهسێك تهركی بكات و ئهنجامی نهدات، بێگومان بێباوهڕ بووه، ههروهها فهرموویهت: « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » ] رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم82[ له نێوان كهسی باوهڕدار و كهسی هاوهڵ بڕیاردهر و بێاوهڕدا نوێژ نهكردن وتهرك كردنیهتی، ئهمهش بهلای منهوه حوكمێكی گشتگیره به نسبهت ئهوهی ئینكاری واجب بوونی نوێژ دهكات، ئهوهشی تهركی ئهكات و ئهنجامی نادات لهبهر تهمهڵی وتهوهزهلی.... خوای گهورهش زاناتره ..

  سهرچاوه : ماڵپهری فهرمی شێخ عبد العزیز بن باز ( ڕهحمهتی خوای لێ بێت )

  ئهم فهتوایه له گۆڤاری ( الدعوة ) ژماره ( 1540) له بهرواری (22/12/1416كۆچی) بڵاو بووهتهوه، ههروهها له مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، بهرگی شانزهیش دیسان بڵاو بوهتهوه .