خێری قورئان خوێندن بۆ مردوو

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن سه‌ماحه‌تی شێخ عبد العزیز كوڕی عبدالله كوڕی محمد ئالی شێخ موفتي موفتی گشتی شانشینی عه‌ره‌بستانی سعودیه‌ وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌‌ ئه‌مه‌یه: " ئایا خێری قورئان خوێندن ده‌گات به‌ مردووان ؟

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

خێری قورئان خوێندن بۆ مردوو

< كوردي >

سهماحهتی شێخ عبد العزیز كوڕی عبدالله ئالی شێخ

—™

وهرگێڕانی: دهستهی بهشی زمانی كوردی له ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

خێری قورئان خوێندن بۆ مردوو

ئهم پرسیاره ئاڕاستهی شیخ عبد العزیزی كوڕی عبد الله كوڕی موحهمهدی ئالی شێخ، موفتی گشتی شانشینی عهرهبستانی سعودیه كراوه:

پرسیار: ئایا خێری قورئان خوێندن دهگات به مردووان؟

وهڵام: سوپاس وستایش بۆ خوای گهوره ومیهرهبان ودرود وصهڵات وسهلام لهسهر پێشهوای مرۆڤایهتی محمدی پێغهمبهری ئیسلام و ئال وبهیت و هاوهڵ وشوێنكهوتوانی ههتا ههتایه.

زانایانی ئیسلام ڕایان جیاوازه لهبارهی گهیشتنی خێری كاروكردهوه چاكهكان له لایهن زیندووهكانهوه به مردووان، ههندێك له زانایان دهڵێن : ههر كار وكردهوهیهكی باش مرۆڤی موسڵمان ئهنجامی بدات و خێرهكهی ههدیه بكات به كهسێكی زیندوو یان مردوو ئهوه ئهو كهسهی كه كار وكردهوه باشهكهی بۆ ههدیه كراوه سوود و خێرهكهی پێدهگات، واتا : لهسهر ووته و ڕای ئهم زانایانه ئهگهر هاتوو جهنابت قورئانت خوێند وپاشان ووتت : ئهی خوای گهوره ومیهرهبان خێر و پاداشتی ئهم قورئان خوێندنهم دهكهمه دیاری بۆ باوكم یان بۆ براكهم، ئهوه پاداشت وخێری ئهو قورئانخوێندنه به یارمهتی خوای گهوره دهگات پێیان، یان ههر صهدهقه و خێرێكی تر كه ئهنجامتدا و نیاز ونیهتی ئهوهت كرد كه پاداشت و ثهوابی ئهو كاره خێره بۆ فڵان مردوو بێت، ئهوه إن شاء الله خێرهكهی پێ دهگات، بهڵام ههندێكی تر له زانایان ئهم كاره خێرانهیان كورت كردوهتهوه تهنها لهوهی تۆ داوای لێخۆش بوون بكهیت بۆ ئهو كهسه، یان صهدهقهیهكی جاری بۆ ئهنجام بدهیت ( وهك دروستكردنی مزگهوتێك یان نهخۆشخانهیهك یان پرد و ڕیگا چاكردنێك، یان دابین كردنی پڕۆژهیهكی ئاو بۆ گوندێك یان شارێك، یان كردنهوهی چهند خانوو جێگای نیشتهجێ بوون بۆ قوتابیانی زانسته شهرعیهكان) یان نزای خێر بكهیت بۆ ئهو كهسهی كه دهتهوێت خوای گهوره چاكهی لهگهڵدا بكات، بهههر حاڵ ئهگهر هاتوو جهنابت قورئانت خوێند وپاشان نزا و دوعات بۆ خۆت و مردوهكانت كرد، ئومێد و ڕهجامان وایه كه سوودی ههبێت بۆیان ..

خوای گهورهش زاناتره ...

سهرچاوه : گۆڤاری ( الدعوة ) ژماره (2461) ساڵی 1435 كۆچی .

پۆڵینه‌ زانستیه‌كان: