ڕه‌چاو كردنی حاڵ و وه‌زعی پیر وپه‌ككه‌وته‌‌ وهاوشێوه‌كانیان له‌ نوێژی ته‌راویحدا

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن شێخ عبد العزيز بن باز ( ڕه‌حمه‌تی خوای لێ بێت ) وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌‌ ئه‌مه‌یه : " ئایا پێویسته‌ ئیمامی نوێژ ڕه‌چاوی حاڵ و وه‌زعی پێر وپه‌ككه‌وته‌ وهاوشێوه‌كانی بكات له‌ نوێژی ته‌راویحدا ؟" .

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

ڕهچاو كردنی حاڵ و وهزعی پیر وپهككهوته وهاوشێوهكانیان له نوێژی تهراویحدا

شێخ عبد العزيز بن باز ( ڕهحمهتی خوای لێ بێت )

مراعاة حال الضعفاء من كبار السن ونحوهم في صلاة التراويح

ئهم پرسیاره ئاڕاستهی شێخ ابن باز ( ڕهحمهتی خوای لێ بێت ) كراوه :

پرسیار : ئایا پێویسته ئیمامی نوێژ ڕهچاوی حاڵ و وهزعی پێر وپهككهوته وهاوشێوهكانی بكات له نوێژی تهراویحدا ؟

وهڵام : سوپاس وستایش بۆ خوای گهوره ومیهرهبان ودروود وصهڵات وسهلام لهسهر پێشهوای مرۆڤایهتی محمدی پێغهمبهری ئیسلام و ئال وبهیت و هاوهڵ وشوێنكهوتوانی ههتا ههتایه .

ئهوهی كه تۆ دهیڵێت كارێكه فهرمانی پێكراوه له نوێژی تهراویح و نوێژه فهرزهكانیشدا، ئهوهتانێ پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم ) فهرموویهیت : {أيكم أمَّ الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والصغير وذا الحاجة} واتا : ههركهسێك له ئێوه ئیمامهتی نوێژی كرد بۆ خهڵكی ئهوه با نوێژێكی سووكیان بۆ بكات – واتا : با زۆر درێژ نهبێت – چونكه له ناو ئهو كهسانهی كه نوێژ دهخوێنن كهسانی لاواز و مناڵ و خاوهن پێداویستی تێدایه،،، بۆیه دهبێت ئیمامی نوێژهكان ڕهچاوی حاڵ و وهزعی نوێژ خوێنهكان بكهن، وه به ڕهحم ومیهرهبان بن لهگهڵیاندا و بهزهییان پێیاندا بێنهوه، بهتایبهتی له ده شهوی كۆتایی مانگی ڕهمهزاندا، چونكه خهڵكی نوێژ خوێنان ههموویان لهیهك ئاستدا نین، و خهڵكی له - خۆراگریان بۆ نوێژه درێژهكان – جیاوازن و تاقهت و توانایان وهك یهك نین، لهبهر ئهوه پێویسته ڕهچاوی حاڵیان بكرێت، وه هان بدرێن بۆ هاتن و ئاماده بوون له نوێژهكانی جهماعهتدا، چونكه ههركاتێك نوێژ زۆر درێژكرایهوه لهسهر خهڵكی ناڕهحهت دهبێت، ودهتۆرێن له ئامادهبوون له نوێژه بهكۆمهڵهكان، بۆیه دهبێت ڕهچاو و موراعاتی ئهوه بكرێت كه خهڵكی هاندهدات وحهزیان بۆ زیاتر دهكات له ئامادهبوونیان له نوێژهكانیان، ئهگهر به كورت كردنهوهی نوێژ و دوور كهوتنهوه بێت له درێژكردنهوهیان، چونكه ئهو نوێژهی كه به خشوعهوه ئهنجام بدرێت وخهڵكی ههست به ئارامی بكهن تێیدا ئهگهر چی كوورتیش بێت زۆر باشتره له نوێژێك كه بێ خشوع بێت و تووشی مهلهل ودڵهڕاوكی وتهمهڵیت بكات ...

خوای گهورهش زاناتره ...

سهرچاوه : مجموع فتاوی الشیخ عبد العزیز بن باز – رحمه الله – بهرگی( 11/ لاپهڕه 336 )

پۆڵینه‌ زانستیه‌كان: