Obukulu Bwokumanya

Okunyonyolako akatono

Yannyonnyola Shk. Amakulu g’okumanya obulungi n’obukulu bwakwo, emiteeko gyokumanya nokulamu kwokunoonya buli muteeko kugyo, n’empisa z’okunoonya okumanya.

Download
Okuddamu kwo