ສິບ 40 ຫະດິຊ ອີມາມ ອັນ-ນະວາວີ

Author :

Translation:

Description

ໜັງສື 40 ຫະດິຊ ອີມ່າມ ອັນ-ນະວາວີທີ່ຂຽນໂດຍ ອາບູ ຊາກີຣີຍາ ຍະຫຍາ ບິນ ຊາຣອຟ ອັນ-ນະວາວີ ຜູ້ຮູ້ໃນສາສະໜາອິສລາມ ໃນການແປຄັ້ງນີ້ ມີວັດຖຸປະສົງທີ່ຢາກຈະໃຫ້ມີໜັງສືກຽ່ວກັບຄວາມຮູ້ສາສະໜາ ຫຼື ຫຼັກການປະຕິບັດຄຳສັ່ງໃຊ້ແລະຂໍ້ສັ່ງຫ້າມໃນສາສະໜາອິສລາມ ຕາມແບບຢ່າງຂອງທ່ານນາບີ ມຸຫັມມັດ ﷺ ເຊິ່ງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ມາປະຍຸກໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນໃຫ້ຖຶກຕາມຮູບແບບຂອງສາສະໜາອິສລາມ

Download
Send a comment to Webmaster

Categories: