ບົດລຳລຶກເຊົ້າ-ແລງ

Author :

Description

ການສັນລະເສິນທັ້ງຫຼາຍເປັນສິດຂອງອັລລໍຫ໌ ເຮົາຂໍສັນລະເສິນຕໍ່ພຣະອົງ ເຮົາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ພຣະອົງ ເຮົາຂໍອະໄພຍະໂທດຕໍ່ພຣະອົງ ແລະເຮົາຂໍຄວາມຄູ້ມຄອງຕໍ່ພຣະອົງໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຕົນເອງ ແລະຈາກຄວາມຜິດພາດທີ່ເກິດຈາກການງານທີ່ເຮົາໄດ້ກະທຳ ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີ່ພຣະອົງສົງໃຫ້ທາງນຳແກ່ເຂົາກໍ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຫລົງທາງໄດ້ ແລະຜູ້ໃດທີ່ພຣະອົງໃຫ້ເຂົາຫລົງທາງກໍ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບທາງນຳ ເຮົາຂໍປະຕິຍານວ່າບໍ່ມີພຣະເຈົ້າອື່ນໃດນອກຈາກອັລລໍຫ໌ພຽງອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີພາຄີໃດໆຕໍ່ພຣະອົງ ແລະເຮົາຂໍປະຕິຍານວ່າແທ້ຈິງມຸຮຳຫມັດນັ້ນເປັນບ່າວແລະສາສະນະທູດຂອງພຣະອົງ ຂໍການສະດຸດີແຫ່ງອັລລໍຫ໌ແລະຄວາມສັນຕິສຸກປອດໄພຈົ່ງມີແດ່ທ່ານແລະບັນດາພີ່ນ້ອງ ຕະຫຼອດຮອດເສາະຫາບະຫ໌ຂອງທ່ານທຸກຄົນ ລວມເຖິງຜູ້ທີ່ຈະເລິນຮອຍຕາມພວກເຂົາດ້ວຍກັບຄວາມດີງາມ ຈົນຮອດມື້ແຫ່ງການຕັດສິນ

Download
Send a comment to Webmaster

Categories: