Kuu Daarigo Kuliyo Kono

Ka Amankuta

Kuwo Lu Minnu Daata Sariyogo Kono Anig Minnu Te Daala Ko A Naata Nyaamig Kiilaa La Sunnoo Kono

m` be soolrig i la miiro la le