Kuu Daarigo Kuliyo Kono

Ka Amankuta

Kuwo Lu Minnu Daata Sariyogo Kono Anig Minnu Te Daala Ko A Naata Nyaamig Kiilaa La Sunnoo Kono

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: