fuwaariyaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Fuwaariyaa mu Alla la jaraboo le ti moo ye ka a juubee a be kela Ala ye nyaadii le

m` be soolrig i la miiro la le