Kontiboo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le miŋkadiyaamu I ñantai la naafuloobondilañaamiŋkasembeKiilaa la hadiisoo la miŋkaafo (Adamadiŋosiŋote bola siraatikaŋfo i` se a ñiniŋkaakuunaani la)

Download
m` be soolrig i la miiro la le