Neŋo

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaamuneŋo la tiñaaroo la , adiŋkawandikulooluminnudeyaamuta woo kuwolu to

m` be soolrig i la miiro la le